Dotacja na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Beneficjentami środków mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, które:

a) przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;

b) posiadają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, a przedsięwzięcie jest z nim zgodne.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane i rozpatrywane w trybie ciągłym, przy czym przyznanie dofinansowania będzie zależne od posiadanych przez Fundusz środków przeznaczonych na realizację Programu.

• Termin składania wniosków: do 31.05.2016 r. 

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

• Termin zakończenia zadań: 31.10.2016 r.

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Regulamin naboru wniosków. Warunki dofinansowania zadań określone zostały w "Szczególnych zasadach dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

www.wfosigw.katowice.pl

Firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. zaprasza do współpracy w zakresie pozyskania środków.