Co powinna zrobić firma, która zakupiła teren pod inwestycję wraz z zabudowaniami, jeżeli dach jednego z budynków jest pokryty płytami eternitowymi?

Firma powinna sprawdzić, czy poprzedni właściciel złożył marszałkowi województwa informację o posiadaniu wyrobów zawierających azbest - art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Jeśli poprzedni właściciel informacji nie złożył, firma powinna uczynić to jak najszybciej. Uchylanie się od obowiązku zagrożone jest karą grzywny. Informacja powinna być złożona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Pokrycie dachowe z eternitu nie musi być oznakowane.

Jeżeli firma zdecyduje się na usunięcie pokrycia dachowego, musi wynająć specjalistyczną firmę, której pracownicy są przeszkoleni w sposób określony przez rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – dalej r.u.u.w.a. oraz posiadają odpowiednie wyposażenie umożliwiające bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z § 4 r.u.u.w.a., właściciel (użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest) ma obowiązek przeprowadzać kontrole stanu wyrobów zawierających azbest w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Paragraf 4 ust. 2 r.u.u.w.a. nakazuje sporządzenie w jednym egzemplarzu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Dokument ten powinien być przechowywany łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocenę należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca, obiektu zawierającego azbest. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Po wykonaniu oceny należy ją przedłożyć właściwemu organowi nadzoru budowlanego (osoba prawna). Ustawodawca określił wzór oceny w załączniku nr 1 do r.u.u.w.a. Dokument może podpisać właściciel obiektu lub jego zarządca, ale może to być osoba, której zlecono wykonanie oceny.

Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1000 kg/m[3]jest możliwe po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji azbestu do środowiska (§ 3 r.u.u.w.a.).